Categories
Bhagavad Gita Hinduism

Bhagavad Gita 5.21-29

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=R2DZ4DDOJcI]

Categories
Bhagavad Gita Hinduism

Bhagavad Gita 4.24-33

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=CKNOXoJlJHA]

Categories
Bhagavad Gita Hinduism

Bhagavad Gita 4.14-23

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=urzW-IU9WEs]

Categories
Bhagavad Gita Hinduism Scriptures

Bhagavad Gita 4.9-13

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=S-AYrHmultg]

Categories
Bhagavad Gita Hinduism Scriptures

Bhagavad Gita 4.4-8

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=GFfFNRQLyWs]

Categories
Bhagavad Gita Hinduism Scriptures

Bhagavad Gita 4.1-3

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=66W43a7WCVU]

Categories
Hinduism Introduction to Tantra Scriptures Tantra

Introduction to Tantra – Lecture 5: Tantric Cosmology

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=Lcd0K7FMAPk]

Categories
Hinduism Introduction to Tantra Scriptures Tantra

Introduction to Tantra – Lecture 4: Tantric Scriptures

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=t3k3BvMHiLw]

Categories
Bhagavad Gita Hinduism Scriptures

Bhagavad Gita 3.41-43

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=SOGqVmRnRiU]

Categories
Hinduism Introduction to Tantra Scriptures Tantra

Introduction to Tantra – Lecture 3: Tantric Spiritual Practice

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=gjvfytKNcGY]